عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: هوش مصنوعی با آنالیزهزاران مولفه وداده وپیدا نمودن ویژگیهاوروابط ریاضی این اطلاعات،بابهره گیری ازروش "یادگیری عمیق"  درصدابتلای یک مغزبه بیماریهایی نظیرآلزایمررادرآینده پیش بینی می کند.

دکترسیروس نکوئی متخصص رادیولوژی و عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه هوش مصنوعی با اتوماتیک سازی بسیارمتفاوت است اظهار کرد: هوش مصنوعی باآینده نگری تخصصی از حجم زیادی از داده ها و آنالیز علمی آنها، قابلیت تشخیص فرایندهایی را دارد که انسان قادر به دیدن آن نیست و باکاربرد ان در عرصه سلامت موفقیتهایی رقم خورده است که فراتر ازدستیابی وتشخیص متخصصین ودانشمندان علوم پزشکی است.

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image