برگزاری نشست هم اندیشی برنامه پزشک خانواده در مشهد

  • PDF

نشست هم اندیشی کمیته های آموزش نیروی انسانی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع استان خراسان رضوی برگزار شد .

 

نام نویسی 215 پزشک متخصص و فوق متخصص در برنامه پزشک خانواده خراسان رضوی

  • PDF

مسوول اجرایی برنامه پزشك خانواده شهری  دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نام نویسی   215 پزشك متخصص و فوق تخصص برای اجرای طرح پزشك خانواده شهری در استان خبر داد .

 

اخبار واحدها

  • PDF

دانشکده پیراپزشکی ،  تایباد، کاشمر ،مرکز بهداشت شماره 3

 

نام نویسی یک هزار و 700 پزشک برای شرکت در برنامه پزشک خانواده خراسان رضوی

  • PDF

مسئول ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نام نویسی بیش از یک هزار و 700 پرشک برای ارائه خدمت در سطح یک برنامه پزشک خانواده در سطح استان خراسان رضوی خبر داد .