اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

IMAGEاهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در هفتصدو هشتادمین  ( 780 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ محمود دولت آبادی 61 ساله؛  كه از بیمارستان دکتر شهید بهشتی سبزوار  به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کبد  زنده یاد  محمود دولت آبادی به آقای  57 ساله ساکن مشهد پيوند  و به بیمار زندگي دوباره بخشيد .

وی گفت: قرنیه ها ی مرحوم محمود دولت آبادی، جهت پيوند به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)  مشهد  ارسال شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  اظهار داشت: همچنین  قسمتي از پوست وی  به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد .

اهدای عضو به شش بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای عضو به شش بیمار زندگی دوباره بخشیداهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: هفتصدو هفتاد و نهمین ( 779 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ موسی الرضا مودی 47 ساله؛  كه از بیمارستان شهید بهشتی سبزوار به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کبد  زنده یاد  موسی الرضا مودی  به آقای  60 ساله  ساکن نیشابور پيوند  و به بیمار زندگي دوباره بخشيد .

وی گفت: کلیه های مرحوم موسی الرضا مودی ؛ جهت پیوند به  بيمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: همچنین قرنیه ها ی زنده یاد موسی الرضا مودی جهت پيوند به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) مشهدارسال شد .

وی گفت: همچنین قسمتي از پوست مرحوم  به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد .

دختر نوجوان مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای اعضای دختر نوجوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در هفتصدو هفتاد و هشتمین    ( 778 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ خانم مریم مهرآموز 17 ساله؛  كه از بیمارستان امام علی (ع)  بجنورد به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد  مریم مهرآموز  به آقای  18 ساله و آقای 45  ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد مرحومه مریم مهرآموز ؛ در بيمارستان منتصریه  به آقای 58 ساله ساکن مشهد  پيوند  و به  بیمار زندگي دوباره بخشيد.

وی تصریح کرد: قرنیه ها ی زنده یاد مریم مهرآموز جهت پيوند به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) مشهد  ارسال شد. 

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: قسمتي از پوست مرحومه مریم مهرآموز نیز  به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد .

 

جوان مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

رضایت اهدای عضو از افراد مرگ مغزی به 60 درصد افزایش یافته استاهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در هفتصدو هفتاد و هفتمین ( 777 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ محمد موسوی 20 ساله؛ كه از بیمارستان  امدادی شهید کامیاب  به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: یکی از کلیه های زنده یاد  محمد موسوی به آقای 17 ساله ساکن مشهد  و یک کلیه و پانکراس زنده یاد به آقای  28  ساله ساکن بیرجند که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی افزود: کبد زنده یاد محمد موسوی ؛ در بيمارستان منتصریه به خانم  22 ساله ساکن تربت حیدریه  پيوند شد و به بیمار زندگي دوباره بخشيد .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: همچنین قلب مرحوم در بیمارستان امام رضا (ع) به آقای 42 ساله ساکن مشهد  پیوند شد .

وی گفت: قرنیه های زنده یاد  محمد موسوی نیز جهت پیوند به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) ارسال شد .

آخرین اخبار