بانوی مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هفتصدو سومین  ( 703 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ خانم ناز گل زارعی 40 ساله؛ ساکن اسفراین ؛ كه از بیمارستان امام علی (ع)  بجنورد به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی اظهار داشت: کلیه های زنده یاد  ناز گل زارعی به آقای  35 ساله و آقای 36  ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد مرحومه ؛ در بيمارستان منتصریه  به آقای 40 ساله ساکن مشهد پيوندو به  بیمار  زندگي دوباره بخشيد .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: همچنین قرنیه ها ی مرحومه نازگل زارعی جهت پيوند به بیمارستان خاتم الانبیا مشهد  ارسال شد 

وی گفت:  قسمتي از پوست مرحومه نیز به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد .

بانوی مرگ مغزی به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی، موجب نجات و ادامه زندگی 5 بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در هفتصدو دومین  ( 702 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ خانم زهرا مسکین باغسیابی 47 ساله؛ كه از بیمارستان علامه بهلول گنابادی  به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی درمرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد زنده یاد زهرا مسکین باغسیابی ؛ در بيمارستان منتصریه  به آقای 57 ساله ساکن مشهد  به صورت رایگان اهدا و پیوند شد  و به نامبرده زندگي دوباره بخشيد .

وی گفت: همچنین قرنیه ها ی وی جهت پيوند به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) مشهد  ارسال شد .

دکتر خالقی افزود:  قسمتي از پوست مرحومه نیز  به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد .

اهدای عضو بانوی مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در هفتصد و یکمین  ( 701 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ خانم عذری غفوری 53 ساله؛  كه از بیمارستان شهید هاشمی نژاد به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه های زنده یاد  عذری غفوری به آقای 46 ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می برد و با دیالیز تحت درمان بود به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: همچنین قرنیه ها ی مرحومه نیز جهت پيوند به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) مشهد  ارسال شد. 

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  افزود: قسمتي از پوست مرحومه نیز به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد.

هفتصدمین عمل اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی در مشهد انجام شد

  • PDF

در هفتصدمین عمل اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به شش بیمار زندگی دوباره بخشیده شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در هفتصدمین  ( 700 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ آقای علی اکبر خوانین مقدم 55 ساله؛  كه از بیمارستان رضوی به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد  علی اکبر خوانین مقدم   به خانم  55 ساله  ساکن گناباد  و آقای 62 ساله ساکن مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد مرحوم ؛ در بيمارستان منتصریه  به آقای 49 ساله ساکن نیشابور پيوند  و به بیمار زندگي دوباره بخشيد .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: همچنین قرنیه ها ی زنده یاد علی اکبر خوانین مقدم جهت پيوند به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) مشهد  ارسال شد.

دکتر خالقی افزود:  همچنین قسمتي از پوست مرحوم به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد .