نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
توسعه و احداث 320 هزار متر مربع طرح عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 70
تابلوی جدید پردیس دانشگاه نصب شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 545
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 952
برگزاری نشست معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه 9 در مشهد نوشته شده توسط شریفان 311
هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مشهد72 مصوبه در سال 95 داشته است نوشته شده توسط 114 133
پیشرفت کلی دانشگاه در ارزیابی انطباق 12 ماهه 80 درصد بوده است نوشته شده توسط 114 116
برگزاری نشست هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 391
اجرای طرح بهسازی بیمارستان روانپزشکی دکتر حجازی در دستور کار قرار گرفت نوشته شده توسط 114 91
بهسازی و بازسازی بیش از 100 هزار متر مربع فضای بیمارستانی در قالب طرح هتلینگ نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 110
تمدید مهلت نام نویسی در دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 189