نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
حجم بدهی کنونی بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکی مشهد 650 میلیارد تومان است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 237
آتش سوزی در بخشی از آشپزخانه بیمارستان قائم بدون هیچ خسارتی مهار شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 620
نصب و راه اندازی یک دستگاه وب کیوسک در مرکز بهداشت ثامن نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 291
توسعه و احداث 320 هزار متر مربع طرح عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 179
تابلوی جدید پردیس دانشگاه نصب شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2753
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1118
برگزاری نشست معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه 9 در مشهد نوشته شده توسط شریفان 432
هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مشهد72 مصوبه در سال 95 داشته است نوشته شده توسط 114 246
پیشرفت کلی دانشگاه در ارزیابی انطباق 12 ماهه 80 درصد بوده است نوشته شده توسط 114 227
برگزاری نشست هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 482