نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 297
برگزاری آزمون توجیهی بدو استخدام کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 204
انتصاب مدیر طرح آموزش و مشاوره زوجین بدو ازدواج نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 213
انتصاب رییس کمیته تخصصی اندیشگاه سلامت استان خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 300
انتصاب رییس شورای پیام رسان سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 428
نام نویسی در دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 471
انتصاب مدیر شبکه و درمان شهرستان درگز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 397
انتصاب دبیر کمیته هماهنگی دهه کرامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 282
انتصاب جانشین رییس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه پدافند زیستی استان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 126
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص خدمت اداری در مناطق جنگی و جنگزده نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 139