نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری آزمون توجیهی بدو استخدام کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 348
انتصاب مدیر طرح آموزش و مشاوره زوجین بدو ازدواج نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 345
انتصاب رییس کمیته تخصصی اندیشگاه سلامت استان خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 417
انتصاب رییس شورای پیام رسان سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 580
نام نویسی در دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 660
انتصاب مدیر شبکه و درمان شهرستان درگز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 533
انتصاب دبیر کمیته هماهنگی دهه کرامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 414
انتصاب جانشین رییس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه پدافند زیستی استان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 229
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص خدمت اداری در مناطق جنگی و جنگزده نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 215
کاهش ساعت کاری واحدهای زیر پوشش دانشگاه در ایام قدر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 837