نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان سرخس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 560
انتصاب سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 608
ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارزیابی عملکرد سال 95 نوشته شده توسط 114 261
انتصاب دبیر هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 692
انتصاب معاون درمان به عنوان رییس کارگروه بازنگری برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 629
انتصاب مدیر دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1205
نام نویسی بیمه تکمیل درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 871
دعوت به همکاری نیروی شیفت دوم برای خدمت در بانک چشم دانشگاه نوشته شده توسط احمد زاده 824
برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 615
برگزاری آزمون توجیهی بدو استخدام کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 465