نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
دو انتصاب در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 4876
انتصاب رييس مرکز تحقيقات مواد دنداني دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 844
انتصاب رييس مرکز تحقيقات مقاومتهاي ميکروبي دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1387
انتصاب رييس مرکز تحقيقات بيماريهاي دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1341
انتصاب رييس مرکز تحقيقات جراحي سرطان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1642
انتصاب جانشين رييس و دبير کميته خدمات سلامت و محيط زيست، کميته خدمات سفر استان نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1029
انتصاب استاد دانشگاه مشهد به عنوان رييس کميته فناوري و توسعه تحقيقات علوم پزشکي کشور نوشته شده توسط واحدخبر(دبير خبر وب دا) 1778
انتصاب اعضاي کميته پيشگيري ومبارزه با رشوه دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 2396
انتصاب مدير شبکه بهداشت و درمان سرخس نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 2455
انتصاب مدير امور دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 3599