نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام نوشته شده توسط مهدی باشعور 2999
انتصاب سرپرست دانشجويان بورسيه غير ايراني دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 2062
انتصاب اعضاي کميته برگزاري انتخابات مجمع خيران سلامت دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1843
انتصاب مدير ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 4296
انتصاب رييس بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 6693
انتصاب مسئول دبيرخانه ستاد برنامه تحول در حوزه بهداشت نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 2504
انتصاب مدير اقتصاد درمان، استاندارد و فناوري هاي سلامت معاونت درمان دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1906
انتصاب اعضاءستادتوسعه وترویج فرهنگ اقامه نماز دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1745
دو انتصاب در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 4952
انتصاب رييس مرکز تحقيقات مواد دنداني دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 858