نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب رييس مرکز تحقيقات مواد دنداني دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 858
انتصاب رييس مرکز تحقيقات مقاومتهاي ميکروبي دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1406
انتصاب رييس مرکز تحقيقات بيماريهاي دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1361
انتصاب رييس مرکز تحقيقات جراحي سرطان دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1657
انتصاب جانشين رييس و دبير کميته خدمات سلامت و محيط زيست، کميته خدمات سفر استان نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1039
انتصاب استاد دانشگاه مشهد به عنوان رييس کميته فناوري و توسعه تحقيقات علوم پزشکي کشور نوشته شده توسط واحدخبر(دبير خبر وب دا) 1803
انتصاب اعضاي کميته پيشگيري ومبارزه با رشوه دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 2414
انتصاب مدير شبکه بهداشت و درمان سرخس نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 2474
انتصاب مدير امور دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 3619
انتصاب رييس اداره آمار دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1145