نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب رييس اداره آمار دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 1105
پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1093
انتصاب مدير مرکز آموزشي، پژوهشي درماني شهيد کامياب نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 877
انتصاب رييس گروه آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتي دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 880
انتصاب معاون مدیر امور مالی دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1473
سه انتصاب جديد در حوزه مديريت توسعه سازمان و منابع انساني دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1573
انتصاب اعضاء کميسيون ماده 20 امور داروخانه ها و توزيع دانشگاه علوم پزشکي مشهد نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 1177
انتصاب رييس دبيرخانه کارگروه سلامت و امنيت غذايي استان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 2417
انتصاب رئیس مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی طالقانی نوشته شده توسط واحد خبر(دبير خبر وب دا) 3630
دو انتصاب جديد در معاونت بهداشتي دانشگاه نوشته شده توسط واحد خبر وب دا 3205