بازدیددکتر علامه مدیرکل فرهنگی معاونت دانشجوئی وزارت ومعاون درمان دانشگاه از پروژه بیمارستان فاطمه الزهرا(س)فریمان95.11.25
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
نسخه اصلی