بازدید استاندار ،رئیس دانشگاه و معاون درمان از بیمارستان قائم  (عج) و مرکز گسترش و مراقبت های اولیه بهداشتی - 27-12-95
 
توقف اسلاید شو
شروع اسلاید شو
نسخه اصلی