پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از مهر ماه امسال در مشهد

  • PDF

دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای نخستین بار در رشته تکنولوژی آموزشی در مهرماه سال جاری در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

به گزارش وب دا، به منظوردستیابی به اهداف بلند مدت در جهت خارج شدن از مصرف کننده صرف تکنولوژی و فراهم کردن زمینه لازم در خلق فناوریهای نوین رشته تکنولوژی آموزشی، درگروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، راه اندازی شد.

مدیر گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی از مقولات بین رشته ای است که در پیدایش آن علوم گوناگونی چون علوم شناختی و فراشناختی،فناوری اطلاعات و ارتباطات، علوم تربیتی، سنجش و اندازه گیری، برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی دخالت دارند و مجموعه ای از روشها و دستورالعمل هایی است که با استفاده از یافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طراحی، اجرا و ارزشیابی در فرآیندهای آموزش پزشکی بکار گرفته می شود.

دکتر عباس مکارم خاطر نشان کرد: دانش آموختگان این رشته با فراگیری اصول آموزش و طراحی مدل ها و فرآیندهای آموزشی براساس تکنولوژی موجود، ضمن ارتباط با صاحبنظران در گروه های مختلف آموزشی در علوم پزشکی، به منظور کاربرد تکنولوژی در فرآیند یادگیری، یاددهی، انتقال دانش و مشارکت در تبدیل دانش به فناوری، توانمندیهای خود را در اختیار جامعه دانشگاهی و مردم قرار خواهند داد.

وی تصریح کرد: با پیگیرهای صورت گرفته در خصوص راه اندازی رشته تکنولوژی آموزشی در دویست و پنجاه و یکمین نشست شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با راه اندازی این رشته در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مقطع کارشناسی ارشد و پذیرش دانشجو در دانشکده پزشکی از مهرماه سال جاری برای اولین بار موافقت به عمل آمد.

بر اساس این گزارش، پذیرش تعداد 7 دانشجو در رشته تکنولوژی آموزشی از مهرماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام می پذیرد.