بازديد تيم جامعه ايمن کشور فرانسه از فعاليتهاي ايمني معاونت بهداشت دانشگاه

  • PDF

با تاکيد بر شاخص هفتم جامعه ايمن و تقويت هماهنگي بين بخشي و مشارکت با مراجع بين المللي، تيم مديريتي جامعه ايمن کشور فرانسه با حضور در خانه بهداشت زیر پوشش مرکز بهداشت شماره 3 شهرستان مشهد، از فعاليتهاي ايمني و بهداشتي در حال اجرا بازدید کرد.

به گزارش وب دا، در این بازدید که جمعی از کارشناسان مديريت ساماندهي و مهندسي بحرانهاي شهري شهرداري مشهد و جمعي از مديران و کارشناسان ستادي حوزه بهداشت دانشگاه، تيم جامعه ايمن کشور فرانسه را همراهی می کردند از فعاليتهاي ايمني و بهداشتي بويژه اجراي طرح DART « برنامه ارزيابي و آموزش خانوار در برابر بلايا » حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بازديد شد.

در این بازدید، تيم مديريتي جامعه ايمن کشور فرانسه در جريان فرايند ارائه خدمات و مراقبتهاي عمومي جامعه، در قالب تکميل پرونده الکترونيک سلامت خانوار قرار گرفتند.

رئيس اداره کاهش خطر يلايا و حوادث معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه این بازدید گفت:ترديدي نيست که جوامع بشري بايد با استفاده از دانش، عقل، خرد جمعي، منطق و ابتکارات

 مديريتي خود به  مقابله با حوادث بپردازند.

دکتر محمد رضا جویا افزود: در همين راستا طرح دارت « برنامه ارزيابي و آموزش خانوار در برابر بلايا » بر اساس دستورالعمل واحد مديريت کاهش خطر بلايا  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با هدف ارزيابي ميزان آمادگي خانوارها در برابر بلايا و همچنين آموزش توانمند سازی در برابر بلايا اجرا مي شود.

وی اظهار داشت: بر اساس اين برنامه فرم ارزيابي آمادگي خانوار به صورت سالانه برای کليه خانوارهاي مراجعه کننده به واحدهاي بهداشتي اعم از خانه هاي بهداشت،پايگاهها و مراکز جامع سلامت تکميل شده و پس از ارزیابی توسط رابطين ،بهورزان و مراقبين سلامت با استفاده از تابلوهاي آموزشي، آموزشهاي ضروري ارائه مي شود.

آخرین اخبار