نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نام نویسی دانشجویان ورودی جدید از دوم مهر ماه آغاز می شود نوشته شده توسط 114 2022
بازديد رئيس دانشگاه از مراحل بازسازي سلف و خوابگاههاي دانشجویی پرديس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 442
نام نویسی از دانشجویان جدید از 26 شهریور آغاز می شود نوشته شده توسط کریمی 606
هیچ دانشجویی در صف انتظار خوابگاه قرار نمی گیرد نوشته شده توسط 114 423
دانشجویان جدید در زمان نام نویسی زیر پوشش معاینات سلامت قرار می گیرند نوشته شده توسط کریمی 404
سرانه هر فرد در برنامه دانشجویی یک میلیون و 800 هزار تومان است نوشته شده توسط 114 357
اجرای طرح بهسازی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 451
برگزاري نشست هماهنگي انجام پروژه هاي عمراني تابستان درکوي پرديس دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 267
ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان دانشکده های منطقه 9 کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 489
بیش از دو هزار دانشجو در فضای خوابگاهی کوی پردیس اسکان دارند نوشته شده توسط 114 600

آخرین اخبار