نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
نام نویسی دانشجویان ورودی جدید از دوم مهر ماه آغاز می شود نوشته شده توسط 114 1905
بازديد رئيس دانشگاه از مراحل بازسازي سلف و خوابگاههاي دانشجویی پرديس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 333
نام نویسی از دانشجویان جدید از 26 شهریور آغاز می شود نوشته شده توسط کریمی 529
هیچ دانشجویی در صف انتظار خوابگاه قرار نمی گیرد نوشته شده توسط 114 335
دانشجویان جدید در زمان نام نویسی زیر پوشش معاینات سلامت قرار می گیرند نوشته شده توسط کریمی 322
سرانه هر فرد در برنامه دانشجویی یک میلیون و 800 هزار تومان است نوشته شده توسط 114 276
اجرای طرح بهسازی خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 377
برگزاري نشست هماهنگي انجام پروژه هاي عمراني تابستان درکوي پرديس دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 191
ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان دانشکده های منطقه 9 کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 411
بیش از دو هزار دانشجو در فضای خوابگاهی کوی پردیس اسکان دارند نوشته شده توسط 114 540