نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهدای عضو به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 30
اهدای عضو به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 60
دختر خردسال مرگ مغزی به یک بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 132
اهدای عضو به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 178
اهدای عضو بانوی مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 195
انجام عمل پیوند همزمان کبد و کلیه در بیمارستان منتصریه مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 223
اهدای اعضای دختر نوجوان به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 273
پیوند قلب با موفقیت در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انجام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 252
اهدای عضو جوان مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 158
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 165