نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انجام عمل پیوند همزمان کبد و کلیه در بیمارستان منتصریه مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 73
اهدای اعضای دختر نوجوان به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 152
پیوند قلب با موفقیت در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انجام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 139
اهدای عضو جوان مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 88
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 102
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 67
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به چهار نفر زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 168
دختر نوجوان مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 279
اهدای اعضای بانوی نیشابوری جان شش بیمار را نجات داد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 174
اهدای عضو در مشهد به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 131