نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
هزارمین پیوند کلیه و دویستمین پیوند کبد در بیمارستان منتصریه با موفقیت انجام شد نوشته شده توسط 114 55
اهدای عضو به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 61
نوجوان مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 56
اهدای عضو به یک بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 63
جوان مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 92
کودک خردسال مرگ مغزی به یک بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 68
اهدای عضو به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 69
کودک مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 68
جوان مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 95
اهدای عضو به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 93

آخرین اخبار