نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
جوان مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 43
اهدای عضو به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 114
اهدای عضو در مشهد به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 131
کودک یکساله مرگ مغزی به یک کودک دیگر زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 160
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 131
پیوند عضو به 2516 نفر در شمال شرق کشور از بیماران مرگ مغزی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 101
جوان مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 190
کودک مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 262
73بیمار در لیست فعال پیوند کبد بیمارستان منتصریه قرار دارند نوشته شده توسط 114 121
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 185