نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کودک مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 139
نفس هایی که به زندگی پیوند خورد نوشته شده توسط 114 139
دومین پیوند همزمان کلیه و پانکراس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد نوشته شده توسط 114 164
گزارشی از تلاش های تیم پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط 114 122
بانوی جوان مرگ مغزی به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 206
دو بانوی مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشیدند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 146
بانوی مرگ مغزی به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 159
بانوی مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 249
دختر نوجوان مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 228
اهدای عضو به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 162

آخرین اخبار