نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 178
پیوند عضو به 2516 نفر در شمال شرق کشور از بیماران مرگ مغزی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 149
جوان مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 238
کودک مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 315
73بیمار در لیست فعال پیوند کبد بیمارستان منتصریه قرار دارند نوشته شده توسط 114 188
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 274
نوجوان مرگ مغزی به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 254
حدود 830 بیمار کلیوی زیر پوشش دانشگاه در انتظار پیوند هستند نوشته شده توسط 114 101
اهدای عضو به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 255
جوان مرگ مغزی به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 198