نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهدای عضو در مشهد به یک بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 289
سه ماه نخست امسال؛89 عضو به بیماران نیازمند اهدا شده است نوشته شده توسط 114 323
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 343
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 337
پیوند قلب با موفقیت در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انجام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 335
اهدای عضو بانوی مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 413
اهدای عضو نوجوان مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 349
یادداشت؛ خدا کند ما هم جزو اهداکنندگان زندگی باشیم! نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 363
بانوی جوان مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 371
اهدای عضو در مشهد به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 259