نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهدای عضو در مشهد به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 302
کودک یکساله مرگ مغزی به یک کودک دیگر زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 259
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 223
پیوند عضو به 2516 نفر در شمال شرق کشور از بیماران مرگ مغزی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 185
جوان مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 302
کودک مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 372
73بیمار در لیست فعال پیوند کبد بیمارستان منتصریه قرار دارند نوشته شده توسط 114 265
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 358
نوجوان مرگ مغزی به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 335
حدود 830 بیمار کلیوی زیر پوشش دانشگاه در انتظار پیوند هستند نوشته شده توسط 114 146