نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
73بیمار در لیست فعال پیوند کبد بیمارستان منتصریه قرار دارند نوشته شده توسط 114 277
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 362
نوجوان مرگ مغزی به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 341
حدود 830 بیمار کلیوی زیر پوشش دانشگاه در انتظار پیوند هستند نوشته شده توسط 114 152
اهدای عضو به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 347
جوان مرگ مغزی به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 269
اهدای عضو در مشهد به یک بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 349
سه ماه نخست امسال؛89 عضو به بیماران نیازمند اهدا شده است نوشته شده توسط 114 412
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 433
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 442