نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهدای اعضای بیمار مرگ به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 138
هزارمین پیوند کلیه و دویستمین پیوند کبد در بیمارستان منتصریه با موفقیت انجام شد نوشته شده توسط 114 154
اهدای عضو به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 165
نوجوان مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 148
اهدای عضو به یک بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 150
جوان مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 166
کودک خردسال مرگ مغزی به یک بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 116
اهدای عضو به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 135
کودک مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 101
جوان مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 213

آخرین اخبار