نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
کودک یکساله مرگ مغزی به یک کودک دیگر زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 311
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 299
پیوند عضو به 2516 نفر در شمال شرق کشور از بیماران مرگ مغزی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 255
جوان مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 370
کودک مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 440
73بیمار در لیست فعال پیوند کبد بیمارستان منتصریه قرار دارند نوشته شده توسط 114 370
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 427
نوجوان مرگ مغزی به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 405
حدود 830 بیمار کلیوی زیر پوشش دانشگاه در انتظار پیوند هستند نوشته شده توسط 114 200
اهدای عضو به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 397