نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهدای عضو به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 338
اهدای عضو بانوی مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 375
انجام عمل پیوند همزمان کبد و کلیه در بیمارستان منتصریه مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 394
اهدای اعضای دختر نوجوان به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 409
پیوند قلب با موفقیت در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انجام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 396
اهدای عضو جوان مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 275
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 300
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 236
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به چهار نفر زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 368
دختر نوجوان مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 475