نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
جوان مرگ مغزی به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 489
پیوند قلب با موفقیت در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انجام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 546
اهدای عضو به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 510
اهدای عضو به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 363
دختر خردسال مرگ مغزی به یک بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 363
اهدای عضو به سه بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 382
اهدای عضو بانوی مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 434
انجام عمل پیوند همزمان کبد و کلیه در بیمارستان منتصریه مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 483
اهدای اعضای دختر نوجوان به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 460
پیوند قلب با موفقیت در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انجام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 435