نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
پیوند قلب با موفقیت در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انجام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 437
اهدای عضو جوان مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 316
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 357
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 280
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به چهار نفر زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 419
دختر نوجوان مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 542
اهدای اعضای بانوی نیشابوری جان شش بیمار را نجات داد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 433
اهدای عضو در مشهد به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 322
نجات جان 340 بیمار بوسیله اعضای اهدایی از بیماران مرگ مغزی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 398
اهدای عضو به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 366