نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اهدای عضو بانوی مرگ مغزی به شش بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 530
انجام عمل پیوند همزمان کبد و کلیه در بیمارستان منتصریه مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 638
اهدای اعضای دختر نوجوان به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 532
پیوند قلب با موفقیت در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد انجام شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 536
اهدای عضو جوان مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 413
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 430
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 371
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به چهار نفر زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 507
دختر نوجوان مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 625
اهدای اعضای بانوی نیشابوری جان شش بیمار را نجات داد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 514