فراخوان شرکت در هفدهمين همايش کشوري آموزش علوم پزشکي

  • PDF

هفدهمين همايش کشوري آموزش علوم پزشکي و جشنواره آموزشي شهيد مطهري با محور تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي برگزار مي شود.

به گزارش وب دا، اين همايش دهم الي 12 ارديبهشت سال آينده در محل همايش هاي رازي دانشگاه علوم پزشکي ايران برگزار خواهد شد.

آينده نگاري و مرجعيت علمي در آموزش پزشکي، حرکت به سوي دانشگاههاي نسل سوم، آموزش پاسخگو و عدالت محور، توسعه راهبردي،‌هدفمند و ماموريت گراي برنامه هاي آموزش عالي سلامت، آمايش سرزميني، ماموريت گرايي، تمرکز زدايي و ارتقاي توانمندي دانشگاهها، اعتلاي اخلاق حرفه اي ، بين المللي سازي آموزش علوم پزشکي، توسعه آموزش مجازي در علوم پزشکي، ارتقاي نظام ارزيابي و آزمون هاي علوم پزشکي، اعتبار بخشي موسسات و بيمارستانهاي آموزشي، توسعه و ارتقاي زير ساخت هاي آموزش علوم پزشکي، پايش و ارزشيابي بسته هاي تحول و نوآوري از جمله محورهاي اين همايش خواهد بود.

ارسال مقالات در زمينه عناوين بسته ها و همچنين مباحث آموزش علوم پزشکي همانند سالهاي گذشته آزاد است.

دريافت مقالات از اول بهمن ماه و فقط از طريق پرتال همايش هاي کشوري آموزش پزشکي به نشاني meduc.behdasht.gov.ir آغاز و تا پايان بهمن ماه ادامه خواهد داشت.


آخرین اخبار