76 پايگاه و مرکز جامع سلامت در مناطق حاشيه مشهد ايجاد مي شود

  • PDF

قائم مقام رئيس دانشگاه در امور مشارکتهاي مردمي، سازمانهاي مردم نهاد و خيريه هاي سلامت از راه اندازي 76 پايگاه و مرکز جامع سلامت در مناطق حاشيه شهر مشهد خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر خدايي اظهار داشت: اين تعداد در قالب 57 پايگاه سلامت و 19 مرکز جامع سلامت در حاشيه شهر مشهد با مشارکت شوراي شهر و دانشگاه علوم پزشکي مشهد احداث و راه اندازي خواهد شد.

وي گفت: در توافقي که نمايندگان شوراي شهر مشهد و دانشگاه با يکديگر داشتند مقرر گرديد تملک زمينهاي مورد نياز، پس از کارشناسي، به دانشگاه علوم پزشکي مشهد واگذار گردد و تا زمان وقوع اين امر، شهرداري مشهد متقبل پرداخت اجاره بهاء ساختمان هاي مورد نياز براي اين مهم ميباشد.

دکتر سرويها نائب رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد نيز که در اين جلسه حضور  داشت گفت: شوراي شهر در نشست آينده خود اين توافق را به تصويب نهايي ميرساند وشهرداري مشهد نسبت به اجراي آن اقدام خواهد کرد.

آخرین اخبار