بررسي روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در شهرستانهاي خواف و تايباد

  • PDF

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با حضور در شبکه هاي بهداشت و درمان خواف و تايباد، روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در اين شهرستان ها را مورد بررسي قرار داد.

به گزارش وب دا، دکتر حميد رضا بهرامي به همراه جمعي از مديران و کارشناسان مرکز بهداشت استان، ضمن پايش و ارزيابي روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت از مراکز سلامت جامعه شهري و روستايي يک و دو شهرستان خواف و مناطق حاشيه شهر تايباد بازديد و نحوه ارائه خدمات را مورد بررسي قرار داد.

دکتر حميد رضا بهرامي همچنين در نشست با مدير و معاون بهداشتي شبکه بهداشت و درمان خواف، و مدير شبکه بهداشت و درمان تايباد ضمن ارائه پيشنهادها و نظرات در زمينه بهبود فرايندها و خدمات، بر ارائه خدمات فعال بهداشتي توسط مراقبين سلامت تاکيد کرد.

گفتني است: برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت از ابتداي سال گذشته در مناطق زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد به اجرا در آمد و بررسي روند اجراي اين برنامه و حضور در مراکز بهداشتي درماني شهرستانها، يکي از مهمترين برنامه هاي معاونت بهداشتي دانشگاه در اين مدت بوده است.