تدوین فرآیند جدید انتخاب مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

  • PDF

کلیات دستور العمل فرایند پیشنهاد مدیران گروههای آموزشی به ریاست دانشگاه با ارزیابی احراز شرایط مدیریت توسط کمیته های مشورتی دانشکده های ذیربط به تصویب شورای دانشگاه رسید.

به گزارش وب دا، بر اساس آخرین آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها ، دانشکده ها و موسسات آموزش عالی،پژوهشی و فنآوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ انتصاب مدیران گروههای آموزشی (با پیشنهاد رییس دانشکده مربوطه) بر عهده رئیس دانشگاه است.

دراین راستا و با توجه به نقش تاثیرگذار مدیران گروه در به انجام رسیدن ماموریتهای دانشگاه ،دستورالعمل فرایند پیشنهاد مدیران گروه ها به رییس دانشگاه در نوزدهمین جلسه شورای دانشگاه به تصویب رسید.

در این دستورالعمل تلاش می شود تعیین مدیران گروههای آموزشی طی فرایندی نظام مند با استفاده از نظرات مشورتی اعضای هیات علمی گروه مربوطه و از میان افراد واجد شرایط و پس از بررسی سوابق و برنامه های پیشنهادی ایشان صورت گرفته و تمدید دوره مدیریت ایشان نیز بر مبنای ارزیابی عملکرد باشد.

از آنجایی که برای انتخاب اصلح مدیر گروه، بسنده کردن به انتخاب تک مرحله ای صرفا بر اساس دیدگاه اعضای هیات علمی، روش کاملی به شمار نمی رود (چنانچه در دانشگاههای معتبر دیگر نیز این شیوه رایج نیست) در این فرایند مصوب، ابتدا نظرخواهی محرمانه از تمامی اعضاء گروه در مورد افراد واجد شرایط مدیریت صورت می گیرد، سپس ارزیابی سوابق و برنامه های ارائه شده افراد دارای بیشترین مقبولیت در نظرخواهی توسط کمیته مشورتی دانشکده انجام می گیرد و دو نفر که حائز بالاترین امتیازات از نظر شاخص های مورد نظرکمیته شوند، توسط رئیس دانشکده به رئیس دانشگاه پیشنهاد می شوند تا یک نفر به مدیریت گروه منصوب شود.

شایان ذکر است در هر دانشکده، رئیس دانشکده مسئول تشکیل کمیته مشورتی بوده و اعضای این کمیته (ها) شامل معاونین دانشکده و نمایندگانی از طرف معاونتهای آموزشی ، پژوهشی و درمان (در کمیته مشورتی بالینی پزشکی) می باشند.

طول دوره مسئولیت مدیر گروه آموزشی برای یک دوره 2ساله است که در صورت ارزیابی مثبت عملکرد مدیر و بررسی روند ارتقاء گروه حداکثر برای دو دوره قابل تمدید است.


آخرین اخبار