آغاز اجراي برنامه تحول در حوزه بهداشت 10 شهر زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

در راستاي گسترش عدالت در سلامت، برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در 10 نقطه شهري زير پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد آغاز شد.

به گزارش وب دا،  اين مراسم به طور نمادين در شبکه بهداشت و درمان قوچان و با حضور دکتر مصطفي مهرابي بهار رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دکتر بهرامي معاون بهداشتي دانشگاه، دکتر درخشان مدير توسعه شبکه و ارتقاي سلامت دانشگاه، جمعي از مديران دانشگاهي ، مدير شبکه بهداشت و درمان قوچان، فرماندار و امام جمعه اين شهرستان برگزار شد.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در گفتگو با وب دا با اشاره به اينکه برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت از سال گذشته در مناطق شهري و روستايي زير پوشش دانشگاه آغاز شد اظهار داشت: با اجراي اين برنامه در 10 نقطه شهري شامل چناران، فریمان، تایباد، بردسکن، درگز، گلبهار، خواف، کاشمر و قوچان تمامي ساکنان مناطق شهري به جز بخش مرکزي مشهد زير پوشش خدمات فعال بهداشتي قرار مي گيرند.

دکتر حميد رضا بهرامي خاطر نشان کرد: با اجراي اين برنامه 500 هزار نفر از ساکنان مناطق شهري زير پوشش دانشگاه زير پوشش خدمات سطح يک و پيشگيري قرار گرفتند.

وي در خصوص اجراي برنامه تحول نظام سلامت حوزه بهداشت در شهر مشهد نيز اظهار داشت: در حال حاضر، کار سرشماري از شهروندان مشهدي در حال انجام است و پس از اجراي اقدامات زير بنايي اين برنامه با مشارکت بخش خصوصي در شهر مشهد نيز اجرايي خواهد شد.

اجراي 12 بسته ابلاغي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت

مدير توسعه شبکه و ارتقاي سلامت معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد نيز با بيان اينکه برنامه رسمي آغاز اجراي برنامه تحول نظام سلامت حوزه بهداشت در تمامي شهرستانهاي زير پوشش اجرايي مي شود اظهار داشت: در قالب اين برنامه 12 بسته ابلاغي با محوريت سلامت روان، بهبود تغذيه جامعه، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، پيشگيري از اعتياد و خود مراقبتي اجرايي خواهد شد.

دکتر درخشان با اشاره به تغييرات دموگرافي در سيماي شهرها و حضور بيش از 70 درصد از جمعيت کشور در نقاط شهري اظهار داشت: تا کنون ارائه خدمات بهداشتي به ساکنان مناطق شهري به صورت نيمه فعال انجام مي شد که با اجراي اين برنامه و با مشارکت بخش غير دولتي و نيروهاي مردمي، خدمات بهداشتي همانند مناطق روستايي به صورت فعال ارائه مي شود.

وي خاطر نشان کرد: در اين برنامه کارشناسان مراقبت سلامت، پس از تشکيل پرونده سلامت خانوار، تمامي خدمات بهداشتي (صفر تا 100) را به جمعيت زير پوشش خود ارائه مي دهند.

هدف نهايي برنامه تحول در حوزه بهداشت،ترويج فرهنگ خود مراقبتي و ارتقاء سلامت جامعه است

مدير توسعه شبکه و ارتقاي سلامت معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به نقش داوطلبان سلامت و مشارکت مردم در اجراي موفق اين برنامه اشاره کرد و گفت: با مشارکت گروههاي مردمي مي توان به هدف نهايي اين برنامه که ترويج فرهنگ خود مراقبتي و ارتقاء سلامت جامعه است دست يافت.

دکتر درخشان تصريح کرد: در اين برنامه تمامي شهرهاي زير پوشش دانشگاه با جمعيت 20 هزار  تا 500 هزار نفر زير پوشش خدمات فعال بهداشتي قرار گرفتند.

وي در خصوص افتتاح اين برنامه در شهرستان قوچان نيز گفت: با اجراي برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت،‌110 هزار نفر از ساکنان مناطق شهري اين شهرستان زير پوشش قرار گرفتند.

دکتر درخشان تصريح کرد: براي اجراي اين برنامه، شش مرکز جامع سلامت و 9 پايگاه راه اندازي شده است و 70 نيرو شامل رابطين سلامت، پزشک، مدارک پزشکي، بهداشت محيط و حرفه اي، و کارشناس مامايي با مشارکت بخش خصوصي به کار گرفته شده اند.

مدير توسعه شبکه و ارتقاي سلامت معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در خصوص اقدامات در ديگر مناطق زير پوشش دانشگاه گفت: تا کنون در راستاي اجراي اين برنامه 158 پايگاه سلامت و 68 مرکز در مناطق شهري زير پوشش دانشگاه و حاشيه شهر مشهد راه اندازي شده است.


آخرین اخبار