برگزاري نشست مشترک شهردار مشهد و رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

نشست مشترک شهردار مشهد و رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد به منظور بررسي مشکلات و چالشهاي مرتبط برگزار شد.

به گزارش وب دا، در اين نشست که معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي مشهد و جمعي از مديران و مشاورين شهرداري مشهد نيز حضور داشتند مشکلات و چالشهاي چندين ساله دو سازمان مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تبادل نظر در زمينه زمينها و املاک دانشگاه علوم پزشکي مشهد که در مسير تعريض و طرحهاي عمراني شهرداري مشهد قرار گرفته است يکي از محورهاي اين نشست بود که قيمت گذاري توسط کارشناسان خبره دو سازمان يه عنوان طلب دانشگاه علوم پزشکي مشهد از نتايج آن بود.

با توجه به اجراي طرحهاي عمراني در سطح دانشگاه علوم پزشکي مشهد، بر اساس مصوبه اين نشست که به توافق دکتر مصطفي مهرابي بهار رييس دانشگاه و مرتضوي شهردار مشهد رسيد قرار بر اين شد که پروانه هاي ساختماني مورد نياز دانشگاه ظرف مدت کوتاهي صادر و هزينه اي از دانشگاه دريافت نشود و وجوه آنها در حساب طلب شهرداري منظور شود.

ايجاد پل ارتباطي دو منظوره (خودرو و عابر پياده) ميان بخش هاي شمالي و جنوبي اراضي زکريا (مسير بلوار نماز) توسط شهرداري مشهد ، از ديگر مصوبات اين نشست بود.

همچنين در راستاي حمايت از بخش سلامت،در اين نشست مقرر شد، شهرداري مشهد بحث بدهي هاي قبلي دانشگاه علوم پزشکي مشهد را فعلا مطرح  نکند.

واگذاري اراضي شهرداري با کاربري درماني و بهداشتي در مناطق مورد نياز دانشگاه پس از اخذ مجوزهاي لازم از ديگر مصوبات اين نشست در راستاي حمايت از حوزه سلامت و خدمات رساني به شهروندان بود که به تصويب رسيد.

آخرین اخبار