عملکرد مطلوب دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حوزه حسابرسي مورد تقدير وزارت بهداشت قرار گرفت

  • PDF

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي از عملکرد مطلوب دانشگاه علوم پزشکي مشهد در حوزه حسابرسي قدرداني کرد.


به گزارش وب دا، پس از بررسي حسابرسان منتخب هيات امنا از عملکرد يک ساله امور مالي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و واحدهاي زير پوشش اين دانشگاه، اظهار نظر حسابرسي به نحو مطلوب مورد تاييد قرار گرفت.

گزارش اين حسابرسي پس از ارائه به هيات امناء دانشگاه علوم پزشکي مشهد و بازخواني آن توسط مسئولان مورد تقدير قرار گرفت.

مدير امور مالي  دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه کار حسابرسي از اسفند ماه سال گذشته با انبار گرداني در دانشگاه آغاز شد اظهار داشت: حسابرسان منتخب هيات امنا از خرداد سال جاري در دانشگاه مستقر و به بررسي اسناد مالي ،مدارک و مستندات مربوطه تمامي واحدهاي زير پوشش دانشگاه پرداختند.

عبدالله سبحاني با اشاره به اينکه در تمام مراحل حسابرسي، همکاران امور مالي دانشگاه نهايت همکاري را در ارائه مدارک و مستندات داشتند خاطر نشان کرد: در مدت استقرار حسابرسان تمامي موارد مورد نظر و حساب ها بررسي و مورد تاييد قرار گرفت.

وي گفت: گزارش حسابرسي دانشگاه علوم پزشکي مشهد پس از تهيه به هيات امناء ارائه و بر اساس اين گزارش، دقت نظر،‌عملکرد و تلاش هاي کارکنان مديريت امور مالي مورد تاييد و قدرداني  قرار گرفت.

آخرین اخبار