مقاله عضو هيات علمي دانشگاه در رديف مقالات پر ارجاع قرار گرفت

  • PDF

مقاله عضو هيات علمي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در رديف مقالات پر ارجاع قرار گرفت.

به گزارش وب دا، مقاله دکتر مريم صالحي استاديار گروه پزشکي اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با موضوع بررسي ارتباط ميان گوشت قرمز،‌گوشت سفيد، گوشتهاي فرآوري شده با سرطان مري پس از انتشار در مجله مروری بر تغذيه (Nutrition Review)با ضريب تاثير 6 جزء مقالات پر ارجاع شد.

نتایج این مطالعه سیستماتیک ریویو و متاانالیز که تجمیعی از اطلاعات 35 مطالعه معتبر چاپ شده در این زمینه می باشد حاکی از عامل خطر بودن مصرف گوشت قرمز و گوشت های فراوری شده برای سرطان مری و محافظتی بودن مصرف گوشت سفید برای این سرطان  است.

اين مقاله در پايگاههاي علمي بين المللي ISIبيست و شش بار، SCOPUS سي و يک بار و google scolar  نيز 49 بار به آن ارجاع شده است.

دکتر مريم صالحي در هفته پژوهش سال 93 نيز به دليل ارائه اين مقاله به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکي مشهد مورد تقدير قرار گرفت.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در طی 4 سال فعالیت آموزشی پژوهشی در گروه پزشکی اجتماعی تا کنون 66 مقاله در پايگاههاي معتبر علمي با موضوعات مختلف بخصوص تاکید بر اپيدميولوژي سرطان ها به چاپ رسانده است که 33 مقاله از اين تعداد در ISI  و PUBMED بوده است. علاقمندان مي توانند اين مقاله را در http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590703 و http://dx.doi.org/10.1111/nure.12028 ملاحظه کنند.


آخرین اخبار