ارتقاء شاخص هاي بهداشتي مهمترين دستاورد برنامه تحول نظام سلامت

  • PDF

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، ارتقاء شاخصهاي بهداشتي را مهمترين دستاورد برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت عنوان کرد.

به گزارش وب دا، دکتر حميد رضا بهرامي با بيان اينکه برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت با رويکرد پيشگيري از بيماري هاي غير واگير به اجرا در آمد اظهار داشت: شناسايي، کنترل و پيشگيري از بيماري هاي ديابت، فشار خون و سرطان هاي شايع از جمله اقداماتي است که در حال حاضر با جديت تمام در مراکز، پايگاهها و خانه هاي بهداشتي زير پوشش دانشگاه در حال پيگيري است.

وي اجراي طرح ارتقاء سلامت دهان و دندان را از ديگر برنامه  هاي تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت عنوان کرد و گفت: اين برنامه با محوريت آموزش، پيشگيري و درمان در مناطق روستايي و شهرهاي کمتر از 20 هزار نفر اجرايي شده است.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد تاکيد کرد: به منظور ارتقاء شاخص‌هاي بهداشتي جامعه، بايد ضمن سرمايه گذاري، به فرهنگ سازي و افزايش سواد سلامت جامعه نيز توجه شود.

دکتر حميد رضا بهرامي تهيه پرونده الکترونيک را از ديگر برنامه ها در قالب برنامه تحول در حوزه بهداشت برشمرد و گفت: در قالب اين پرونده، مي توان در کوتاه ترين زمان ضمن بررسي سابقه سلامتي فرد،به پايش کامل فعاليتها در سيستم نيز پرداخت.

وي گفت:با حمايت مالي بيمه سلامت، پرونده الکترونيکي در سال آينده در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد اجرايي گردد.

دکتر بهرامي با تاکيد بر اينکه برنامه تحول نظام سلامت متعلق به مردم است و مردم بايد قضاوت کنند که اين برنامه چه تغييري در روند سلامت آنها داشته است اظهار اميداري کرد: با روند رو به رشد برنامه هاي سلامت، تا سال 1400شمسي  3 تا  5 سال به مجموع سالهاي اميد به زندگي جامعه اضافه شود.

آخرین اخبار