فراخوان همکاري داوطلبانه در بيمارستان صحرايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

دانشگاه علوم پزشکي مشهد به منظور تکميل کادر بيمارستان صحرايي، فراخوان همکاري داوطلبانه منتشر کرد.

به گزارش وب دا، بيمارستان صحرايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به منظور ارائه خدمات به آسيب ديدگان در حوادث غير مترقبه در زمان هاي مورد نياز راه اندازي مي شود و براي تکميل کادر اين بيمارستان، نياز به همکاري داوطلبانه در تمامي رده هاي شغلي است.

اعضاي هيات علمي، پزشکان و ساير کارکنان در رده هاي مختلف شغلي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مي توانند براي نام نويسي در اين بيمارستان به نشاني http://darman.mums.ac.ir/Lists/List51/Item/newifs.aspx

مراجعه کنند.

لازم بذکر است: با توجه به تمهیدات بعمل آمده از خدمات و همکاری داوطلبان در اين بيمارستان ، به نحو شایسته ای قدردانی خواهد شد.

آخرین اخبار