تاثیر حضور و راهنمایی آموزگار در بالین بر کاهش اضطراب کودکان بستری

  • PDF

محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تاثیر حضور و راهنمایی آموزگار در بالین را بر اضطراب کودکان بستری مورد بررسي قرار دادند.

به گزارش  وب دا، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی بوده که با تخصیص تصادفی بر روی بیماران بستری در بخش کودکان امام رضا (ع) انجام شد و نتایج آن بر اثربخشی حضور آموزگار در بالین بر کاهش اضطراب کودکان بستری دلالت دارد.

طیبه ریحانی درباره ی روند اجرای این تحقیق گفت: در این تحقیق 50 کودک بستری در بخش کودکان بیمارستان امام رضا (ع)، به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند.

در گروه آزمون، معلم روزانه برای تدریس بر بالین بیمار حاضر شد ولی در گروه کنترل معلمی برای کودکان گذاشته نشد.

وی افزود: بر اساس آزمون تی مستقل، میانگین نمره ی اضطراب گروه آزمون بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل، تفاوت آماری معناداری داشت.

وی ادامه داد: با این پژوهش میتوان از مزایای حضور معلم به منظور کاهش اضطراب کودکان بستری استفاده نمود و بدنبال آن، مشکلاتی که تحت تاثیر اضطراب ایجاد می شود را کاهش داد.

گفتني است که این تحقیق در مجله Evidence based care دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به چاپ رسیده است.


آخرین اخبار