تاثیر مشارکت خانواده بر سلامت عمومی مادر و طول مدت بستری نوزاد نارس

  • PDF

محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تاثیر مشارکت خانواده را بر سلامت مادر و طول مدت بستری نوزاد نارس را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش وب دا، این طرح تحقیقاتی در قالب کارازمایی بالینی بر روی 60 مادر نخست زا و نوزاد نارس بستری آنها، در بخش مراقبت های ویژه نوزادان انجام شد.

عضو هیات علمی و مدیر گروه مراقبت های ویژه نوزادان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در این پژوهش، 60 مادر نخست زا و نوزاد نارس آنها بصورت تصادفی به دو گروه مشارکت خانواده و شاهد تقسیم شدند و  بر این اساس توانمند سازی گروه مشارکت خانواده برای انجام مراقبت های پایه صورت گرفت و گروه شاهد نیز مراقبت های معمول بخش را دریافت کردند.

حمیدرضا بهنام وشانی گفت: آزمون تی مستقل بین میانگین سلامت عمومی در گروه مشارکت خانواده در مرحله پس از مداخله نسبت به گروه شاهد تفاوت آماری معناداری را نشان داد اما بر روی طول مدت بستری بین دو گروه تفاوت معناداری را نشان نداد.

وی افزود: بر اساس  نتایج بدست آمده مشارکت خانواده در مراقبت از نوزاد نارس میتواند سلامت عمومی مادر را افزایش دهد و بعنوان یک روش کاربردی برای ارتقای سلامت خانواده توصیه میشود.

گفتنی است:نتایج این تحقیق در مجله evidence based care دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به چاپ رسیده است.