توجه به ارتقاء سواد سلامت یکی از محورهای اصلی برنامه تحول نظام سلامت است

  • PDF

تحقیقات انجام شده در ایران نشان می دهد که پایین بودن سطح سواد سلامت با افزایش آسیبهای فیزیولوژیکی و عوارض ناشی از بیماریها و مرگ و میر همراه است.

 

به گزارش وب دا، دبیر علمی همایش ملی سواد سلامت گفت: توجه به نقش سواد سلامت در جامعه به منظور اطلاع از وضعیت سلامت مردم یک اولویت ملی است و از سوی دیگر دسترسی مردم به سطح سلامت مستلزم برنامه ریزی دقیق در این زمینه است.

وی توجه به سواد سلامت را یکی از محورهای طرح تحول نظام سلامت ذکر و بیان کرد: توجه به سواد سلامت مردم نقش مهمی در توانمندسازی با محور خودمراقبتی، پیشگیری از بیماریها و ارتقا سطح سلامت جامعه دارد.

دبیر علمی همایش سلامت ملی سلامت در ادامه با اشاره به فرآیند برگزاری این همایش برای نخستین بار در کشور گفت: از بین 478 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش 181 مقاله انتخاب شده است.

وی افزود: در طول سه روز برگزاری همایش 31 مقاله به صورت سخنرانی و 150 مقاله در قالب پوستر با محورهای مختلف سواد سلامتی ارائه می شود.

پیمان ادامه داد: در طول روزهای برگزاری همایش در پایان هر روز یک مقاله برتر و یک پوستر برتر انتخاب می شود.

آخرین اخبار