نشست هم انديشي هيأت رييسه دانشگاههاي علوم پزشکي مشهد و نيشابور

  • PDF

نشست هم انديشي هيأت رييسه دانشگاههاي علوم پزشکي مشهد و نيشابور در مشهد برگزار شد.

به گزارش وب دا، در راستاي ايجاد تعامل و همکاري بيشتر و صميميانه تر و همچنين برنامه ريزي و تنظيم تفاهم نامه کاري در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني، اعضاي هيأت رييسه دانشگاه هاي علوم پزشکي مشهد و نيشابور با يکديگر ديدار کردند.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي مشهد در اين ديدار بر تعامل و همکاري بيشتر دانشگاه علوم پزشکي مشهد با تمامي دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي در سطح استان خراسان رضوي تأکيد کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکي مشهد تنها متعلق به شهر مشهد نيست و ما در اين دانشگاه به کل استان خراسان رضوي نگاه ويژه و ارائه خدمت ميکنيم.

دکتر مهرابي همچنين بر نحوه همکاري و هماهنگي بين دو دانشگاه تأکيد کرد و گفت: رؤسا، معاونين و مديران ارشد دو دانشگاه به هيچ وجه از هم جدا نيستند و بايددانشکده هاي علوم پزشکي سطح استان به عنوان پشتيبان دانشگاه علوم پزشکي مشهد و کمک حال اين دانشگاه در ارائه خدمات هرچه بهتر و مطلوب تر به زائرين و مجاورين بارگاه منور حضرت رضا (ع) باشند.

رئيس دانشکده علوم پزشکي نيشابور نيز بر تعامل و همکاري و هماهنگي بيشتر و استفاده بهينه از پتانسيل‌هاي مختلف و متعدد دانشگاه علوم پزشکي مشهد تأکيد کرد.


دکتر عظيمي نژاد گفت: دانشکده علوم پزشکي نيشابور ميتواند تا اندازه اي بار دانشگاه علوم پزشکي مشهد را کاسته و در زمينه هاي بهداشتي، درماني، آموزشي و پژوهشي و همچنين براي خدمت به زائرين و حتي شهروندان نيشابوري مراجعه کننده به مشهد، به دانشگاه علوم پزشکي مشهد صميمانه کمک کند.

آخرین اخبار