اجرای طرح جامع پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی درکودکان و نوجوانان

  • PDF

طرح جامع پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان به صورت پایلوت و همزمان با 6 دانشگاه علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا می گردد.

به گزارش وب دا، کارشناس مسئول بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این طرح با توجه به شیوع روزافزون اضافه وزن و چاقی در تمامی گروه های سنی جامعه از جمله کودکان و نوجوانان و لزوم اجرای مداخلات مناسب در جهت کاهش این روند از اواخر فروردین اجرا می گردد.

دکتر زهرا اباصلتی هدف این برنامه را بررسی تاثیر مداخلات مبتنی بر مشارکت جامعه بر ارتقاء سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کودکان و نوجوانان در خصوص اصول صحیح شیوه زندگی به منظور پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی در مناطق مختلف کشور عنوان کرد.

وی بیان داشت: این بررسی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به همت واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت و با مشارکت و همکاری مرکز بهداشت شماره یک مشهد و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی اجرا می شود و یک  هزار و 200 نفر دانش آموز  7 تا 18 ساله در تمامی پایه ها در  30 مدرسه نواحی 6 و 7 مشهد زیر پوشش قرار می گیرند.

دکتر اباصلتی افزود : در مرحله نخست این طرح، سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کودکان و نوجوانان 7 تا  18 ساله در خصوص چاقی و اضافه وزن و عوارض آن و همچنین اصول تغذیه صحیح به منظور پیشگیری و کنترل وزن بررسی می شود  و پس از بررسی نتایج، این بررسی برای تعیین تاثیر مداخلات اجرا خواهد شد.