بازنگري طرح گسترش شبکه‌هاي بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

مدير توسعه شبکه وارتقاء سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بازنگری طرح گسترش شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های زیر پوشش این دانشگاه خبر داد.

 


به گزارش وب دا، دکتر محمد حسن درخشان اظهار داشت: با توجه به تغيير دموگرافيک جمعيت و حجم برنامه‌هاي سلامت، پيگيري وتبديل خدمات غير فعال جمعيت شهري به خدمات فعال شهري و تغيير سيماي اپيدميولوژي بيماريها ،طرح گسترش شبکه هر5سال مورد بازبینی قرار می گیرد.

وی گفت: بازنگري طرح گسترش شبکه‌هاي بهداشت و درمان شهرستانها‌ي تابعه دانشگاه علوم پزشکي مشهد که از بهمن ماه سال 94 بامشارکت  تمامی  شبکه های بهداشت ودرمان تحت پوشش آغاز  شده بود  اردیبهشت امسال با حضور تیم های نظارتی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به اتمام رسید.

مدير توسعه شبکه وارتقاء سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: طرح گسترش پيشنهادي شبکه بهداشت و درمان واحدهاي محيطي دانشگاه بر اساس آخرين ضوابط مورد بازنگری قرار گرفت و  بیش از 150 واحد بهداشتي، از جمله 20 مرکزجامع سلامت شهري ، 46مرکزجامع سلامت روستايي،22 پايگاه سلامت شهری ،17پایگاه سلامت روستایی،37 خانه بهداشت و 8 مرکز مرجع بيماريهاي رفتاري عفوني وDIC  به مجموعه طرح گسترش شبکه دانشگاه اضافه شد و مورد تصويب قرار گرفت.

دکتر درخشان خاطر نشان کرد: از ويژگيهاي اصلاحيه طرح گسترش شبکه، استقرار کارشناس روانشناس باليني و کارشناس تغذيه به ازاء هر 12 تا 20 هزار نفر در جمعيت روستايي و شهري بوده تا با توجه به بار بيماريهاي ناشي از مؤلفه‌هاي اجتماعي ،روانی و عوامل خطر بيماري‌هاي غيرواگير در جامعه ،مداخلات آموزشي و پيشگيري صورت گيرد.

گفتنی است: مرحله نهایی بازنگری طرح گسترش شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور مدير گروه ساختار مرکز مديريت شبکه معاونت بهداشت وزارت، رئيس گروه تحول و تعالي سازماني مرکز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت، نمايندگاني از مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشکي و مديريت توسعه سازمان و منابع انساني دانشگاه و مسولین گسترش شبکه شهرستانهای تابعه طرح گسترش شبکه‌هاي بهداشت و درمان شهرستانها‌ي تابعه دانشگاه علوم پزشکي مشهد به مدت دو  روز انجام شد.

آخرین اخبار