بازدید رئیس دانشکده دندانپزشکی توکیوی ژاپن از دانشکده دندانپزشکی مشهد

  • PDF

رئیس دانشکده دندانپزشکی توکیوی ژاپن از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بازدید کرد .


 

به گزارش وب دا ، پروفسور تاگامی ، رئیس دانشکده دندانپزشکی توکیوی ژاپن از بخشهای مختلف دانشکده بازدید و با روند ارائه خدمات دندانپزشکی در این بخش ها آشنا شد .

کتابخانه علمی و مطالعه تعدادی از پایان نامه های تخصصی دانشجویان این دانشکده ، مراکز تحقیقاتی دانشکده ، بخشهای درمانی و بحث و تبادل نظر با اساتید این بخشها ، رادیولوژی ، بخش skill lab و لابراتوارهای پروتز  از جمله بخشهایی بود که مورد بازدید رئیس دانشکده ژاپن قرار گرفت .