ایجاد پرونده الكترونیك سلامت برای شهروندان در برنامه پزشک خانواده

  • PDF

عضو ستاد اجرایی پزشك خانواده شهری در استان خراسان رضوی گفت: همزمان با نام نویسی شهروندان در طرح پزشك خانواده شهری ، برای هر فرد یك پرونده الكترونیك سلامت ایجاد می شود

اخبار واحدها

  • PDF

بیمارستان دکتر شیخ ، باخرز، کاشمر ، بردسکن

 

برگزاری نشست هم اندیشی برنامه پزشک خانواده در مشهد

  • PDF

نشست هم اندیشی کمیته های آموزش نیروی انسانی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع استان خراسان رضوی برگزار شد .

 

نام نویسی 215 پزشک متخصص و فوق متخصص در برنامه پزشک خانواده خراسان رضوی

  • PDF

مسوول اجرایی برنامه پزشك خانواده شهری  دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نام نویسی   215 پزشك متخصص و فوق تخصص برای اجرای طرح پزشك خانواده شهری در استان خبر داد .