افزایش دسترسی زنان به خدمات سلامت با اجرای برنامه پزشک خانواده

  • PDF

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت : با اجرای برنامه پزشک خانواده سطح سلامت زنان جامعه به خدمات سلامت افزایش می یابد .

اخبار واحدها

  • PDF

باخرز، خواف ، مرکز بهداشت ثامن ، کلات،بردسکن ،بیمارستان دکتر شیخ

 

استقبال مردم شهرهای درگز، خواف و چناران از برنامه پزشک خانواده

  • PDF

کار نام نویسی از شهروندان شهرهای درگز ، خواف و چناران در برنامه پزشک خانواده آغاز شده است و مردم این شهرهاتا کنون استقبال خوبی از این برنامه داشته اند .

نام نویسی بیش از 800 پزشک در برنامه پزشک خانواده مشهد

  • PDF

مسئول ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده از نام نویسی بیش از 800 پزشک عمومی برای شرکت در این برنامه خبر داد .