برگزاري گردهمایی سالانه دست اندرکاران نشریات دانشجویی

  • PDF

سومین نشست مدیرمسئولان ،سردبیران واعضای هيئت تحریریه نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکي مشهد باحضورنمایندگان مدیریت فرهنگی و  نهادنمایندگی رهبری برگزارشد.

 

در اين نشست  که با هدف بیان نقطه نظرات ،رسیدگی به مشکلات وارائه راهکارها توسط اعضاءنشریات دانشجویی در دفتر مدیریت فرهنگی تشکیل شد، برخی ازاعضای کمیته ناظر برنشریات نیز حضور یافتند.

در پایان نشست ،انتخابات سالانه نمایندگان مدیرمسئولان درکمیته ناظر بر نشریات برگزارشد که به ترتیب آقایان محمدصادقی ازنشریه ودیگرهیچ ودکترمصطفی سلجوقی نژاد ازنشریه رویان باکسب اکثریت آراء به عنوان اعضای اصلی وآقای مهدی صبری ازنشریه پرتو به عنوان عضو علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.