30 دی آخرین مهلت صدور مجوز شرکت ها و موسسات مشاوره اي خود کنترلي و خود اظهاري بهداشتي

  • PDF

مدیر بهداشت محيط و حرفه اي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تمدید مهلت صدور مجوز فعاليت شرکت ها و موسسات مشاوره اي خود کنترلي و خود اظهاري بهداشتي خبر داد .

بي توجهي به درمان پيش فعالي ، افسردگي در بزرگسالي را به دنبال دارد

  • PDF

امروزه بیش فعالی در مقطع سنی کودکان ، از جمله مسائل مهمی شده است که بسیاری از خانواده ها برای تشخیص و درمان آن به روانپزشکان کودک مراجعه میکنند .

فلزهاي سنگين در نمک دريا موجب سرطان مي شود

  • PDF

مسئول بهبود تغذیه معاونت بهداشتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به مصرف نمک دريا هشدار داد و گفت:‌فلزهاي سنگين موجود در اين نمکها موجب بروز سرطان مي شود .

ويژه برنامه هاي هفته بسيج آموشي تغذيه با هدف کاهش مصرف نمک و روغن اجرا مي شود

  • PDF

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از اجراي برنامه هاي هفته بسيج آموزش تغذيه با رويکرد کاهش مصرف نمک و روغن خبر داد .