بازديد تيم دانشگاه علوم پزشکي نيشابور از برنامه‌هاي تحول سلامت در حوزه بهداشت دانشگاه

  • PDF

در راستاي اجراي برنامه ارتقاء خدمات در جمعيت مناطق کم برخوردار حاشيه شهرها، تيمي از دانشکده علوم پزشکي نيشابور از روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد بازديد کردند.

به گزارش وب دا، اين بازديد با حضور معاون بهداشتي، معاون اجرايي و مديران ستادي معاونت بهداشتي دانشکده علوم پزشکي نيشابور از ستاد مرکز بهداشت شماره دو شهرستان مشهد، مرکز سلامت جامعه بهاران و پايگاه‌هاي تحت پوشش معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد صورت گرفت.

دکتر محمد حسن درخشان مدير توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در همين راستا اظهار داشت : تيم بازديد کننده در اين بازديد از نزديک با برنامه‌هاي خدمات فعال مراقبين سلامت، اجرای پرونده الکترونيکي در اين واحدها که به همت نيروهاي توانمند بومي طراحي گرديده است، آشنا شدند و در اين زمينه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتني است: برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت و در مناطق حاشيه و کم برخوردار در راستاي ارتقاء خدمات و ارائه خدمات فعال به خانوارهاي تحت پوشش و با تاکيد بر غربالگري بيماري پرفشاري خون و ديابت که از شايع‌ترين بيماري‌هاي پرهزينه مي‌باشد در مشهد در حال اجراست.