بازديد تيم مديريتی دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه از برنامه‌هاي تحول در حوزه بهداشت دانشگاه

  • PDF

در راستاي اجراي برنامه‌هاي تحول در حوزه بهداشت تيم مديريتی دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه از برنامه‌هاي تحول در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد بازديد کردند.

در راستاي اجراي برنامه‌هاي تحول در حوزه بهداشت که از آن پس از استقرار نظام شبکه و اجراي برنامه پزشک خانواده روستايي به عنوان انقلاب سوم در حوزه سلامت نام برده شده است، دانشگاه علوم پزشکي مشهد به عنوان اولين دانشگاه مجری اين برنامه در مناطق ناپايدار و محروم حاشيه شهر فعاليت خود را شروع نمود.

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن فعال سازي مراکز سلامت جامعه و پايگاه‌هاي سلامت و با استقرار کارشناسان مراقب سلامت اقدام به ارائه خدمات فعال به جمعيت تحت پوشش نموده و با توجه به بار بيماريهاي غيرواگير ناشي از تغيير سبک زندگي و کم تحرکي، غربالگري و مراقبت از بيماريهاي ديابت و پرفشاري خون، اختلالات روان، اصلاح شيوه زندگي، بهبود تغذيه جامعه و خود مراقبتي را به عنوان اولويتهای برنامه جهت جمعيت تحت پوشش ،در دستور کار مراقبين سلامت، روانشناسان باليني و  کارشناسان تغذيه مستقر در اين واحدها قرار داد.

مدير توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتي دانشگاه اظهار داشت : در همين راستا تيمي متشکل از مديران ستادي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، مديران شبکه‌ها و مراکز بهداشت و کارشناسان ستادي اين دانشگاه در قالب 3 تيم از مراکز بهداشت مشهد 1،3 و5 ، مرکز سلامت جامعه باهنر، وصال و بحرآباد و تعدادي از پايگاه‌هاي سلامت مشهد بازديد نمودند.

دکتر درخشان خاطر نشان کرد: در اين بازديد ضمن تبادل تجربيات از اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد مستند سازي و الگوبرداري شده و از نزديک با نرم‌افزار پرونده الکترونيکي که با توان نيروهاي بومي طراحي گرديده و در تعدادي از مراکز سلامت جامعه و پايگاه‌هاي سلامت پايلوت شده اند آشنا شدند.

شايان ذکر است در مراسم آغازين اين بازديد گزارشي از اقدامات انجام شده در همين راستا توسط معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد جهت بازديد کنندگان ارائه شد.