بازدید معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مراکز بهداشتي درماني

  • PDF

در راستای پایش و نظارت از برنامه های تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت شهرستانهای تابعه، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکي مشهد از روند برنامه های تحول شهرستانهای بردسکن، خلیل آباد و درگز بازدید نمود.

به گزارش وب دا، دکتر حمید رضا بهرامی دراین بازدید ضمن پایش عملکرد مدیران شهرستان ها و بازدید از واحدهای تحت پوشش ،از نزدیک در جریان فعالیتهای انجام شده قرار گرفت.

معاون بهداشتی دانشگاه در ادامه ضمن قدر دانی از اقدامات انجام شده، در جلسه ای که با مدیران شهرستانها تشکیل گردید بر منسجم شدن فعالیتهای بهداشتی و ارائه خدمات مطلوب به جمعیت تحت پوشش تاکید نمود.

دکتر بهرامی در این بازدیدها ارتقاء خدمات بهداشتی با اولویت برنامه های غربالگری و پیشگیری، ارتقاء آموزشهای مورد نیاز پرسنل و برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه تامین خدمات فعال گروههای هدف را خواستار شد و توصیه ها و راهکارهای کاربردی را ارائه نمود.