بازديد مديران حوزه بهداشت تبريز و مراغه از برنامه‌ تحول دانشگاه علوم پزشکي مشهد

مديران توسعه شبکه و ارتقاء سلامت دانشگاه‌هاي علوم پزشکي تبريز و مراغه از اقدامات انجام يافته معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در برنامه تحول سلامت بازديد نمودند.

به گزارش وب دا، دکتر درخشان مدير توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاومت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار داشت : تيم‌هاي بازديد کننده در اين بازديد از مراکز سلامت جامعه وصال و مهرگان و همچنين پايگاه سلامت مهرگان تحت پوشش مرکز بهداشت شماره سه شهرستان مشهد بازديد بعمل آورده و ضمن تبادل نظر و تجربيات از نزديک، با اقدامات اين دانشگاه و نرم‌افزار پرونده الکترونيکي که با توان نيروهاي بومي طراحي گرديده و در تعدادي از مراکز سلامت جامعه و پايگاه‌هاي سلامت به صورت پايلوت اجرا مي‌گردد آشنا شدند.

شايان ذکر است معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از سال گذشته با فعال سازي مراکز سلامت جامعه و پايگاه‌هاي سلامت و با استقرار کارشناسان مراقب سلامت،روانشناسان بالینی و کارشناسان تغذیه، اقدام به ارائه خدمات به جمعيت تحت پوشش نمود.