با حضور معاون بهداشتي دانشگاه، بررسي روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت شهرستان قوچان

  • PDF

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با حضور در شبکه بهداشت و درمان قوچان، روند اجراي برنامه تحول نظام سلامت در اين شهرستان را مورد بررسي قرار داد.

به گزارش وب دا، دکتر حميد رضا بهرامي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد به همراه مدير سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد مرکز بهداشت استان، برنامه نظام نامه ارائه خدمات سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد اين شهرستان را که به صورت پايلوت در حال اجراست را مورد بررسي قرار داد.

دکتر حميد رضا بهرامي در این بازدید ضمن بررسی کامل برنامه ها و ارائه راهکارهای کاربردی، اجراي اين طرح را فرصتي در جهت ارتقاء شاخص‌هاي سلامت روان در شهرستان برشمرد.

مدير سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد معاونت بهداشتي دانشگاه  علوم پزشکي مشهد در همين راستاگفت: بر اساس برنامه نظام نامه ارائه خدمات سلامت روان، مقرر است مرکز بهداشت شهرستان قوچان نسبت به تامين و بکارگيري 8 کارشناس ارشد روان شناسي باليني جهت فعاليت در مراکز بهداشتي درماني شهر اقدام نمايد.

معاون بهداشتي دانشگاه در ادامه اين بازديد ضمن بررسي عملکرد شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت شهرستان در راستای اجراي برنامه‌هاي تحول سلامت، از آزمايشگاه شهرستان نيز که با توجه به اعتبارات بهبود استاندارد تغييرات قابل توجهي از جمله بازسازي کامل و خريداري تجهيزات تخصصي در آن انجام شده بود بازديد نمود.